Po raz drugi ruszył program „Umiem zrobić, umiem naprawić”

     Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zaczęły funkcjonować koła zainteresowań. Drugi rok z rzędu wychowankowie Zakładu Poprawczego w Kcyni mają możliwość uczęszczania na warsztatowe koło zainteresowań. Prowadzi je pan Maciej Książkiewicz, nauczyciel zawodu stolarz, który oferuje swój autorski program: „Umiem zrobić, umiem naprawić”.

     Nieletni na zajęciach dodatkowych z panem Maciejem dokonują drobnych napraw w zakładzie, ucząc się przy tym obsługi maszyn i szlifując dotychczasowe umiejętności. Program jest dostosowany do indywidualnych możliwości i zdolności manualnych uczniów. Celem głównym jest rozwijanie u uczniów zdolności i zainteresowań manualnych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim wdrażanie wychowanków do odpowiedzialności za stan techniczny wyposażenia zakładu, ład i porządek. Na zajęciach koła wychowankowie poznają i wykonują prace z wykorzystaniem wielu czynności technicznych, takich jak: cięcie, klejenie, malowanie, gipsowanie, barwienie, lakierowanie, wycinanie, wyrzynanie, trasowanie, wiercenie, naprawa różnych przedmiotów i rzeczy codziennego użytku. Podopieczni uczestniczący w zajęciach koła  zdobywają wiadomości i umiejętności w zakresie: rozwijania wyobraźni i logicznego myślenia, przenoszenia zdobytej wiedzy i umiejętności na inne dziedziny nauki i życia codziennego, rozpoznawania i nazywania różnego rodzaju materiałów i technik ich obróbki, prawidłowego organizowania stanowiska pracy, bezpiecznego posługiwania się podstawowymi narzędziami, przyrządami i elektronarzędziami (przestrzeganie zasad bhp), właściwego dobierania narzędzi do danej pracy oraz utrzymywania ich w stanie sprawności, planowania, właściwego stosowania i oszczędnego gospodarowania różnymi materiałami, wyrobienia nawyku dbałości o estetykę wykonanych prac, odpowiedniego przygotowywania i przechowywania materiałów, sprawnego posługiwania się ołówkiem, pędzlem oraz farbami, systematycznej pracy, współdziałania w grupie, cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, wiary we własne siły i możliwości.

     Zajęcia będą realizowane raz w tygodniu przez 2 godziny lekcyjne w zależności od aktualnej potrzeby.  

 

Autor: Redakcja