Historia

 

     Zakład Poprawczy w Kcyni znajduje się w gmachu, którego budowę rozpoczęto w 1860 r., jako pierwszej szkoły średniej – seminarium nauczycielskiego otwartego w 1865 r. W latach 1930-1937 budynek nie był użytkowany. 6 listopada 1937 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy o przekazaniu przez Ministerstwo Oświaty obiektu Ministerstwu Sprawiedliwości. Z początkiem 1938 r. grupa 100 więźniów z Poznania przeprowadziła remont, adaptując pomieszczenia do potrzeb zakładu poprawczego. I tak l grudnia 1938 r. rozpoczął swą działalność Zakład Poprawczy w Kcyni; z przeznaczeniem dla chłopców. Do czasu wybuchu wojny w placówce przebywało 190 wychowanków. Pierwszym jej dyrektorem był mgr filologii polskiej Mieczysław Jędrzejewski.

     Podczas okupacji Niemcy w placówce urządzili seminarium żeńskie. 15 września 1945 r., po przerwie spowodowanej wojną, zakład wznowił swoją działalność pod kierunkiem tego samego dyrektora, którego maksymą było, by resocjalizacja przebiegała w ścisłych kontaktach z kcyńskim środowiskiem.

      Jedną z ważniejszych postaci w dziejach Zakładu Poprawczego w Kcyni był harcmistrz Aleksander Woliński – twórca idei Nieprzetartego Szlaku.To właśnie dzięki niemu w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, jako pierwszym w Polsce zakładzie, powstała dobrze działająca drużyna harcerska.

     Współczesna historia placówki to okres nowatorskich rozwiązań w metodyce oddziaływań resocjalizacyjnych z wykorzystaniem progresywnego systemu wychowawczego oraz szerokiej oferty środowiska otwartego. To również czas modernizacji bazy zakładu w celu zapewnienia optymalnych warunków pobytu nieletnich.