Internat

     Zadaniem internatu jest:

 • zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej,
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji
  z innymi wychowankami,
 • tworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanków,
 • wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych,
 • wyrabianie zaradności życiowej wychowanków ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich samodzielność w działaniu,
 • kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności.

 

      W internacie prowadzone są zajęcia pozwalające nieletnim aktywnie poszerzać zdolności, wiedzę i umiejętności, rozwijać zainteresowania, poznawać ciekawe i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w dziedzinach takich jak:

 • sport i rekreacja,
 • kultura i sztuka,
 • muzyka,
 • rozrywka intelektualna.

 

     W internacie uwzględnia się we właściwych proporcjach czas potrzebny na:

 • wypoczynek i rekreację – zajęcia sportowo rekreacyjne, zajęcia relaksacyjne, zajęcia własne, zajęcia wynikające z rocznego kalendarza imprez ogólnozakładowych
  i środowiskowych,
 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze – zajęcia edukacyjne, zajęcia z wychowania moralnego, zajęcia z praktycznego przygotowania wychowanków do życia
  w środowisku otwartym, zajęcia intelektualno-manualne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze,
 • oddziaływania opiekuńcze – współpraca ze środowiskiem rodzinnym nieletniego, włączanie rodziny w podejmowane działania wychowawcze; wdrażanie do nawyków porządkowych i higienicznych.

 

      W poszczególnych  grupach wychowawczych realizowane  są zajęcia wynikające z harmonogramu dnia, których tematyka zawarta jest w planach pracy resocjalizacyjnej opracowywanych przez wychowawców.

    Wdrażanie wychowanków do zachowań prozdrowotnych i racjonalnego spędzania czasu wolnego ułatwia szeroka baza sportowo-rekreacyjna placówki:

 • sala gimnastyczna,
 • sala fitness,
 • kompleks boisk sportowych,
 • sala gier komputerowych i świetlicowych,
 • sale do tenisa stołowego,
 • lodowisko w sezonie zimowym.

 

 

 

     W celu zaktywizowania procesu wychowania i utrwalenia pożądanych postaw wśród nieletnich,  umożliwienia im przeżycia sukcesu, doświadczenia kulturalnych wrażeń, w internacie organizuje się szereg imprez ogólnozakładowych i środowiskowych o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, m.in.:

 • turnieje sportowe,
 • konkursy okolicznościowe,
 • wieczornice, inscenizacje słowno-muzyczne,
 • spotkania z ludźmi mającymi ciekawe pasje i wykonującymi interesujące zawody,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
 • wyjazdy na basen,
 • wyjazdy do kina i teatru,
 • wyprawy wędkarskie,
 • rajdy rowerowe i piesze,
 • spływy kajakowe,
 • rajdy rowerowe,
 • wycieczki historyczno-edukacyjne.

 

     Wiele działań i przedsięwzięć ma rangę własnych  programów działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, których twórcami i realizatorami są pracownicy internatu. Aktualnie w internacie opracowanych jest 10 takich programów, których realizacja w dużej mierze opiera się na współpracy ze środowiskiem otwartym: 

 • ,, Archeologia żywa” – program wykorzystujący historię w kształtowaniu pożądanych postaw nieletnich, rozwijaniu zainteresowań poznawczych i niwelowaniu negatywizmu szkolnego,
 • „Bezpieczne kajakarstwo” – program promujący racjonalne spędzanie czasu wolnego
  i kształtujący postawę odpowiedzialności,
 • Program edukacji ekologicznej „Natura wokół nas” – promujący ekologiczny styl życia i wypoczynku,
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program oparty na piłce nożnej,
 • „Zrozumieć Świat – spotkanie z astronomią” – program oparty na współpracy
  z Pałucko-Pomorskim Stowarzyszeniem Astronomiczno-Ekologicznym,
 • „Siatkówka i piłka ręczna dla każdego” – program wychowawczy oparty na piłce ręcznej i siatkowej,
 • Projekt działań wychowawczych opartych o ideę wolontariatu,
 • Program działań wychowawczych opartych na turystyce kwalifikowanej,
 • ,,Fotografia krok po kroku” – program wykorzystujący profesjonalną fotografikę
  w osiąganiu wyznaczonych celów wychowawczych i poznawczych,
 • ,,Trzymaj formę” – program działań wychowawczych promujących zdrowy tryb życia.

 

     Ze względu na półotwarty charakter placówki obszarem pracy resocjalizacyjnej traktowanym priorytetowo w internacie jest szeroko rozumiana współpraca ze środowiskiem otwartym. Działalność w środowisku  ma na celu zarówno rozszerzenie oferty resocjalizacyjnej dla nieletnich, jak również budowanie właściwego wizerunku placówki w oczach lokalnej społeczności.