Szkoły

    

Szkoła mocą swego posłannictwa kształtuje władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza
w dziedzictwo kultury wytworzonej poprzez przeszłe pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się.

                                                                                                                         św. Jan Paweł II

 

 

     W Zakładzie Poprawczym w Kcyni funkcjonują:                               

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Kcyni,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Kcyni.

 

 Nasze szkoły:

 • przygotowują uczniów do bezkonfliktowego powrotu do środowiska otwartego,
 • uczą nieletnich kochać i szanować kulturę i tradycję narodu polskiego oraz wychowują w poszanowaniu kultur
  i wartości innych narodów,
 • wychowują uczniów świadomych i odpowiedzialnych, posiadających wiedzę
  i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie,
 • przygotowują wychowanków do odpowiedzialnego życia,
 • wyposażają uczniów w rzetelną wiedzę i umiejętności,
 • stwarzają wszystkim wychowankom równe szanse wszechstronnego rozwoju oraz pomoc w kształtowaniu osobowości,
 • odkrywają pasje uczniów, wspomagają rozwój ich twórczych predyspozycji,
 • stwarzają bezpieczne i przyjazne miejsce nauki,
 • uczą nieletnich przestrzegania norm społecznych, szacunku, życzliwości i partnerstwa,
 • wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, rozwijając współpracę
  z organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi,
 • tworzą partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów i nauczycieli opartą na bazie wzajemnej akceptacji
  i szacunku, wzajemnej współpracy oraz pomocy,
 • reagują na zmiany i są otwarte na nowości,
 • propagują wśród uczniów zdrowy styl życia.

 

Dla wychowanków, nierzadko wspólnie z nimi, organizowanych jest wiele działań, inicjatyw.

Nauczyciele dbają o poszerzenie zakresu działań szkół, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

Uczniowie biorą m.in. udział w:

 • konkursach (o różnorodnej tematyce i zróżnicowanym zasięgu),

      

 • wycieczkach edukacyjnych do atrakcyjnych miejsc (pomagających m.in. zrozumieć historię naszego kraju, poszerzających horyzonty młodych ludzi oraz zapewniających aktywny wypoczynek),

           

 • imprezach ogólnozakładowych i środowiskowych (tematycznych i okazjonalnych montażach słowno-muzycznych, wieczornicach, wystawach, spotkaniach autorskich, przedstawieniach teatralnych itp.),

        

 • akcjach społecznych (m.in. w Sprzątaniu Świata, porządkowaniu i rewitalizacji zabytkowego cmentarza w Kcyni, akcjach charytatywnych),

         

 • uroczystościach z okazji świąt okolicznościowych (m.in. w Dniu Edukacji Narodowej, szkolnej wigilii, urodzinach wychowanków, wybranych „dziwnych świętach” – wg kalendarza świąt nietypowych, rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego),

 • projektach edukacyjnych (o różnej tematyce; z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy; umożliwiających nieletnim nabycie nowych umiejętności, kształtowanie zdolności manualnych).

 

Wychowankowie mogą aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania m.in. podczas:

 • zajęć w bibliotece szkolnej,
 • kółka zainteresowań z języka polskiego „Piękny i czysty – mój język ojczysty!”,
 • warsztatowego kółka zainteresowań „Umiem zrobić, umiem naprawić”,
 • kółka sportowego „Wychowanie poprzez sport”.

 

Biblioteka jest pracownią służącą w szczególności:

– realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

– realizacji celów edukacyjnych szkół,

– rozwijaniu kompetencji czytelniczych nieletnich.

Wychowankowie, którzy trafiają do szkół ZP w Kcyni w większości prezentują niskie zainteresowanie i potrzeby czytelnicze. Nierzadko jest tak, że w placówce czytają swoją pierwszą książkę w życiu. Wierzymy, że kto się z nią zetknie, zawsze będzie odczuwał jej brak…

 

Nauczycielka języka polskiego podczas kółka zainteresowań „Piękny i czysty – mój język ojczysty!” uczy nieletnich, najogólniej rzecz ujmując, świadomego i poprawnego posługiwania się językiem polskim, z wdziękiem i humorem podpowiadając, jak wybrnąć z jego zawiłości. Zajęcia nierzadko obfitują w dowcipny styl, praktyczne wskazówki, są nietuzinkową lekcją miłości do polszczyzny. Praktyczna znajomość języka ojczystego jest bowiem niezbędna w sytuacjach codziennych, warunkuje osiągnięcie sukcesów życiowych
w różnych aspektach ludzkiej egzystencji.

             

    

Program kółka „Umiem zrobić, umiem naprawić”, opracowany przez nauczyciela zawodu stolarza, dostosowany jest do indywidualnych możliwości i zdolności manualnych uczniów. Jego głównym celem jest rozwijanie u nieletnich zdolności i zainteresowań manualnych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, a także wdrażanie wychowanków do odpowiedzialności za stan techniczny wyposażenia zakładu, ład i porządek.

       

 

Podczas kółka „Wychowanie poprzez sport” wychowankowie uczestniczą w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Nieletni kształtują m.in. nawyki etycznego postępowania w życiu sportowym i codziennym; rozwijają pozytywne uczucia moralne: ambicję, koleżeństwo, szacunek do trenera, zawodników, sędziego; kształtują postawę „fair play” podczas walki sportowej.

            

W kontekście późniejszego funkcjonowania naszych absolwentów na rynku pracy w placówce odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego. Prowadzi je wykwalifikowany w tym zakresie kierownik warsztatów szkolnych. Pomaga on wychowankom m.in. w dopasowaniu indywidualnych cech do wymagań konkretnej pracy. Jego zadaniem jest pomoc w poznaniu asortymentu różnych prac i zawodów, sprecyzowaniu celów, określeniu własnego potencjału i zaplanowaniu działań mających w przyszłości służyć skutecznemu poszukiwaniu pracy.

Żywimy nadzieję, że absolwentem naszych szkół
będzie człowiek prawy, posiadający rzetelną wiedzę;
że będzie to osoba przygotowana do godnego i mądrego życia…