Zespół diagnostyczno-korekcyjny

        Działania zespołu diagnostyczno-korekcyjnego są ukierunkowane na przygotowanie wychowanka do opuszczenia placówki i nabycia przez niego umiejętności funkcjonowania w realiach środowiska otwartego.

       Zespół diagnostyczno-korekcyjny w Zakładzie Poprawczym w Kcyni tworzą pedagog i psycholog, którzy pomagają wychowankom pracować nad rozwiązaniem swoich problemów poprzez udział w zajęciach indywidualnych i grupowych.

      Dla osób, które dotknął problem narkotyków, alkoholu (lub inny) odbywają się zajęcia prowadzone przez terapeutę. Podczas zajęć nieletni mogą zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych, określić skalę problemu, w którym (być może) się znajdują oraz podjąć decyzję o dokonaniu jakiejś zmiany w tym obszarze.

      Wychowankowie, mający wcześniej problemy edukacyjne, mogą skorzystać z zajęć pozwalających na wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach szkolnych.

      Nieletni z problemami emocjonalnymi czy zaburzeniami natury psychicznej mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego. W razie potrzeby udzielana jest im pomoc lekarza psychiatry.

      Wychowankowie mają możliwość pracy nad swoimi deficytami w ramach spotkań z pedagogiem. W trakcie tych zajęć nieletni nabywają nowe doświadczenia społeczne, korygujące ich dotychczasowe wyobrażenia o świecie, ludziach i otaczającej ich rzeczywistości. Jeżeli nowe doświadczenia społeczne są dla wychowanków atrakcyjne, przyczyniają się one do nabywania umiejętności zaspokojenia potrzeb w sposób akceptowany przez innych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali przygotowanej do tego celu. W ramach tych spotkań nieletni między innymi:

 • uczą się rozpoznawania emocji,
 • poznają mechanizmy uzależnień,
 • zapoznają się z informacjami o chorobach społecznych,
 • uczą się pełnienia określonych ról,
 • uczą się rozwiązywania konfliktów między ludźmi.

      Z pomocy, porad udzielanych przez członków zespołu diagnostyczno-korekcyjnego  mogą korzystać również najbliżsi wychowanków (np. podczas organizowanych w placówce „Drzwi Otwartych”).

      Do zadań zespołu diagnostyczno-korekcyjnego należą w szczególności:

 • udzielanie wsparcia wychowankom nowo przybyłym w procesie adaptacji do warunków placówki,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków poprzez diagnozę:

– poziomu rozwoju intelektualnego,

– cech osobowości, w tym zaburzeń emocjonalnych i rozwojowych,

– funkcjonowania społecznego (relacji rodzinnych i środowiskowych),

– poziomu umiejętności szkolnych,

– przejawów i przyczyn niedostosowania społecznego,

– potrzeb i zainteresowań,

– stopnia internalizacji norm etyczno-moralnych,

 • opracowywanie indywidualnych planów resocjalizacji z udziałem wychowanków
  i innych pracowników zakładu oraz ich modyfikacja nie rzadziej niż raz na
  6 miesięcy,
 • kwalifikowanie wychowanków do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem ich deficytów rozwojowych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach zagrażających
  i konfliktowych,
 • udzielanie wychowankom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie zajęć
  o charakterze terapeutycznym,
 • prowadzenie specjalistycznych zajęć grupowych: profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych,
 • prowadzenie oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec wychowanków zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków: wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, poradnictwo
  i konsultacje,
 • sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na potrzeby sądów i innych upoważnionych instytucji,
 • opiniowanie wniosków o zastosowanie środka dyscyplinarnego,
 • udział w przygotowywaniu wychowanków do warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego w trybie art. 86 upn lub umieszczenia poza zakładem w trybie art. 90 upn,
 • współpraca z pozostałymi pracownikami w zakresie oddziaływań wobec wychowanka,
 • dzielenie się wiedzą psychologiczną i pedagogiczną z pracownikami placówki poprzez prowadzenie wewnętrznych form doskonalenia zawodowego.