Dla rodziców

1. Regulamin odwiedzin

 1. Odwiedziny udzielane są w niedziele i święta od godz. 900 do 1700 ( jednak nie dłużej niż 3 godz. ). O przedłużeniu odwiedzin decyduje dyrektor zakładu lub upoważniony przez niego pracownik.
 2. Dyrektor Zakładu może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego
  z osobami spoza zakładu wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu, bądź mógłby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletniego.
 3. W wypadku, o którym mówi pkt. 2, dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie, o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.
 4. Wychowanek korzystający z prawa do kontaktu z osobami spoza zakładu zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi zakładu.
 5. Dyrektor zakładu prowadzi „Wykaz osób odwiedzających wychowanka”. Wpisu do wykazu dokonuje dyrektor zakładu na pisemny wniosek wychowanka.
 6. Osoby nie ujęte w wykazie nie mogą wejść do placówki na odwiedziny.
 7. Osoby przybywające na odwiedziny do zakładu zobowiązane są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja itp.), w przypadku ich braku odwiedziny nie zostaną udzielone.
 8. Wychowanek przebywający w izbie chorych może przyjmować odwiedzających wówczas gdy pozwalają na to względy medyczne.
 9. Osoby odwiedzające wychowanka zobowiązane są, na wezwanie pracownika, do okazania zawartości paczek, toreb wnoszonych na teren placówki oraz pozostawienie w depozycie dowodów tożsamości oraz telefonów komórkowych. 
 10. Rzeczy, które otrzyma nieletni, podlegają kontroli przez pracownika ochrony.
 11. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu jakichkolwiek napojów z zawartością alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów niedozwolonych
  i niebezpiecznych. W przypadku ich znalezienia odwiedziny w danym dniu nie zostaną udzielone, a o powyższym fakcie zostanie poinformowany sąd – efektem może być wstrzymanie odwiedzin.
 12. Dyrektor zakładu lub wyznaczony przez niego pracownik ma prawo odmówić zgody na odwiedziny wychowanka lub przerwać odwiedziny, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na użycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub zachowuje się w sposób naruszający bezpieczeństwo placówki.
 13. Nadzór nad odwiedzinami prowadzony jest poprzez monitoring wizyjny, za wyjątkiem zarządzeń sądu określających nadzór w obecności pracownika zakładu.
 14. Pieniądze dla nieletniego należy przekazać pracownikowi zakładu.
 15. Podczas odwiedzin zakład zapewnia rodzicom/opiekunom prawnym kontakt/rozmowę z pracownikiem pedagogicznym.
 16. Wychowankowie i goście odwiedzający zobowiązani są do utrzymania porządku
  w sali odwiedzin.
 17. Inne terminy odwiedzin są możliwe do realizacji po uzyskaniu zgody dyrektora zakładu (tel. 52 384 71 17 wew. 31).
 18. Placówka może zapoznać rodziców/opiekunów prawnych z warunkami pobytu ich podopiecznych w zakładzie.

Sala odwiedzin

2. Zasady przesyłania paczek:

Zgodnie z § 64 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

3. Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków:

Zgodnie z § 63 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy. Wychowankowie nie posiadają własnych kont bankowych. Jedyne formy przekazania pieniędzy to przekazanie osobiste pracownikowi zakładu (np. podczas odwiedzin) lub imienny przekaz pocztowy dla wychowanka.