Dla rodziców

1. Regulamin odbywania odwiedzin do nieletniego Zakładu Poprawczego w Kcyni

 1. Nieletni umieszczony w zakładzie poprawczym ma prawo do kontaktu z członkami rodziny oraz innymi osobami poprzez odwiedziny.
 2. Odwiedziny udzielane są w niedziele i święta od godz. 900 do 1700 (jednak nie dłużej niż 3 godz.). O przedłużeniu odwiedzin decyduje dyrektor zakładu lub osoba go zastępująca.
 3. Nieletni korzystający z prawa do kontaktu z osobami spoza zakładu w formie odwiedzin, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi zakładu.
 4. Zgodnie z pismem nadzorczym DSRiN w MS z dnia 25.10.2017 r. odwiedziny do nieletniego zakładu, osób poniżej lat 15 mogą odbywać się wyłącznie w towarzystwie rodziców lub opiekunów.
 5. Odwiedziny nieletniego są nadzorowane przez pracownika upoważnionego przez dyrektora zakładu.
 6. Przez nadzór odwiedzin rozumie się przez zapewnienie porządku w czasie trwania odwiedzin, bez zapoznawania się z treścią rozmów.
 7. Nadzór nad odwiedzinami prowadzony jest poprzez monitoring wizyjny, za wyjątkiem zarządzeń sądu określających nadzór w obecności pracownika zakładu.
 8. W przypadku, gdy kontakt nieletniego z osobami spoza zakładu może stwarzać zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa lub porządku wewnętrznego zakładu lub może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania, proces resocjalizacji dyrektor zakładu może ograniczyć lub zakazać tych kontaktów.
 9. Przepisu określonego w ust. 8 nie stosuje się do kontaktu nieletniego z obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym, z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Pacjenta, organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania nieletniego przed tym Trybunałem.
 10. O ograniczeniu lub zakazie kontaktów dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia nieletniego oraz na jego żądanie sąd rodzinny, podając powody tej decyzji. O ograniczeniu lub zakazie kontaktów nieletniego z rodzicami lub opiekunem dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia także sąd rodzinny, podając powody tej decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora zakładu. Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym.
 11. W zakładzie prowadzi się Wykaz osób odwiedzających wychowanka. Wpisu do wykazu dokonuje dyrektor zakładu na pisemny wniosek nieletniego.
 12. Osoby nieujęte w wykazie nie mogą wejść do placówki na odwiedziny.
 13. Osoby przybywające na odwiedziny do zakładu zobowiązane są posiadać i okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja itp.). W przypadku ich braku odwiedziny nie zostaną udzielone.
 14. Wejście i wyjście osób odwiedzających jest ewidencjonowane. W zakładzie prowadzi się Rejestr osób odwiedzających nieletnich Zakładu Poprawczego w Kcyni.
 15. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu przedmiotów, których nie można posiadać
  w zakładzie. Należy przez to rozumieć przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w zakładzie, w szczególności: broń palna i biała, amunicja, narzędzia do cięcia metalu, środki służące do obezwładniania, środki odurzające i substancje psychotropowe, urządzenie do rejestracji dźwięku i obrazu itp. W przypadku ich znalezienia odwiedziny w danym dniu nie zostaną udzielone, a o powyższym fakcie zostanie poinformowany sąd – efektem może być wstrzymanie odwiedzin.
 16. Przedmioty, które nieletni otrzyma podczas odwiedzin podlegają Procedurze kontroli przedmiotów nieletniego Zakładu Poprawczego w Kcyni.
 17. Paczki, które nieletni otrzyma podczas odwiedzin, podlegają Procedurze kontroli paczki nieletniego Zakładu Poprawczego w Kcyni.
 18. Pieniądze dla nieletniego należy przekazać pracownikowi zakładu. Postępuje się z nimi zgodnie z Procedurą postępowania z depozytem nieletniego Zakładu Poprawczego w Kcyni.
 19. Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa w zakładzie wobec osób odwiedzających nieletnich stosowana jest Procedura postępowania wobec osób wchodzących na teren Zakładu Poprawczego w Kcyni, niebędących pracownikami w nim zatrudnionymi.
 20. Nieletni przebywający w izbie chorych może przyjmować odwiedzających wówczas, gdy pozwalają na to względy medyczne.
 21. Podczas odwiedzin zakład umożliwia rodzicom/opiekunom kontakt/rozmowę z pracownikiem pedagogicznym.
 22. Nieletni i goście odwiedzający zobowiązani są do utrzymania porządku w sali odwiedzin.
 23. Inne terminy odwiedzin są możliwe do realizacji po uzyskaniu zgody dyrektora zakładu (tel. 52 384 71 17, wew. 31).

Sala odwiedzin

2. Zasady przesyłania paczek do wychowanków:

Podstawa prawna:

art. 87, art. 118. Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

 1. Nieletni umieszczony w zakładzie poprawczym może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku.
 2. Paczka nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym lub schronisku podlega kontroli w obecności nieletniego.
 3. Kontrola paczki – rozumie się przez to oględziny i sprawdzenie opakowania paczki oraz kontrolę przedmiotów w niej zawartych, również z możliwością użycia urządzeń technicznych.
 4. Znalezione w trakcie kontroli paczki nieletniego przedmioty, których nieletni nie może posiadać w zakładzie, o których mowa w ust. 2, podlegają zatrzymaniu. Przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu albo przesyła się na koszt nieletniego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym przypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt zakładu. Przedmioty, których właściciela nie ustalono, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych, które przekazuje się do depozytu sądowego po uzyskaniu zezwolenia sądu na podstawie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Z czynności zniszczenia przedmiotów sporządza się protokół. Przepisu nie stosuje się do przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem; w takim przypadku zawiadamia się właściwe organy o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.
 5. Nieletni podpisuje spis dokumentów i przedmiotów przekazanych do depozytu.
 6. Paczka nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym jest kontrolowana przez dyrektora zakładu lub przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego.
 7. Paczki doręcza się nieletniemu niezwłocznie za pokwitowaniem.
 8. Osoba doręczająca paczkę nieletniemu sporządza w jego obecności spis jej zawartości.
 9. Decyzję w sprawach, o których mowa w pkt. 4, podejmuje dyrektor zakładu.

3. Zasady przekazywania korespondencji do wychowanków:

Podstawa prawna:

art. 87, art. 116. Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

 1. Korespondencja nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym podlega nadzorowi.
 2. Nadzór korespondencji – rozumie się przez to otwarcie listu i sprawdzenie jego zawartości, bez zapoznawania się z treścią pisma.
 3. W przypadku podejrzenia, że korespondencja nieletniego zawiera treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo zakładu lub w zasady moralności publicznej lub może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania, proces resocjalizacji, korespondencja ta podlega także cenzurze.
 4. Cenzura korespondencji – rozumie się przez to zapoznanie się z treścią pisma oraz usunięcie części jego tekstu lub uczynienie go nieczytelnym;
 5. W przypadku stwierdzenia treści, o których mowa w pkt. 3, korespondencja nieletniego może zostać zatrzymana. W takim przypadku nieletniemu można przekazać ważną wiadomość zawartą w zatrzymanej korespondencji.
 6. Korespondencja nieletniego z podmiotami, o których mowa w art. 115 ust. 3 tj:
  1. obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym,
  2. z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym,
  3. z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi,
  4. organami samorządu terytorialnego,
  5. Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
  6. Rzecznikiem Praw Dziecka,
  7. Rzecznikiem Praw Pacjenta,
  8. organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania nieletniego przed tym Trybunałem.

nie podlega nadzorowi, cenzurze i zatrzymaniu. Korespondencję tę przekazuje się bezzwłocznie bezpośrednio do adresata.

 1. Nieletniemu nie udostępnia się dołączonych do akt osobowych nieletniego albo złożonych do depozytu kopii korespondencji przed jej ocenzurowaniem oraz korespondencji zatrzymanej.
 2. Znalezione w trakcie nadzoru korespondencji nieletniego przedmioty, których nieletni nie może posiadać zakładzie, podlegają zatrzymaniu. Przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu albo przesyła się na koszt nieletniego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym przypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt ośrodka albo zakładu. Przedmioty, których właściciela nie ustalono, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych, które przekazuje się do depozytu sądowego po uzyskaniu zezwolenia sądu na podstawie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Z czynności zniszczenia przedmiotów sporządza się protokół. Przepisu nie stosuje się do przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem; w takim przypadku zawiadamia się właściwe organy o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.
 3. Korespondencja nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym jest nadzorowana i cenzurowana przez dyrektora zakładu lub przez upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego.
 4. Decyzję o cenzurowaniu lub zatrzymaniu korespondencji nieletniego oraz decyzję w sprawach, o których mowa w pkt. 8, podejmuje dyrektor zakładu.
 5. O cenzurze lub zatrzymaniu korespondencji nieletniego dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia nieletniego oraz na jego żądanie sąd rodzinny, podając powody tej decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora zakładu. Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym.