Dla rodziców

1. Regulamin odwiedzin

 1. Odwiedziny udzielane są w niedziele i święta od godz. 900 do 1700 ( jednak nie dłużej niż 3 godz. ). O przedłużeniu odwiedzin decyduje dyrektor zakładu lub upoważniony przez niego pracownik.
 2. Dyrektor Zakładu może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego
  z osobami spoza zakładu wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu, bądź mógłby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletniego.
 3. W wypadku, o którym mówi pkt. 2, dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie, o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.
 4. Wychowanek korzystający z prawa do kontaktu z osobami spoza zakładu zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi zakładu.
 5. Dyrektor zakładu prowadzi „Wykaz osób odwiedzających wychowanka”. Wpisu do wykazu dokonuje dyrektor zakładu na pisemny wniosek wychowanka.
 6. Osoby nie ujęte w wykazie nie mogą wejść do placówki na odwiedziny.
 7. Osoby przybywające na odwiedziny do zakładu zobowiązane są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja itp.), w przypadku ich braku odwiedziny nie zostaną udzielone.
 8. Wychowanek przebywający w izbie chorych może przyjmować odwiedzających wówczas gdy pozwalają na to względy medyczne.
 9. Osoby odwiedzające wychowanka zobowiązane są, na wezwanie pracownika, do okazania zawartości paczek, toreb wnoszonych na teren placówki oraz pozostawienie w depozycie dowodów tożsamości oraz telefonów komórkowych. 
 10. Rzeczy, które otrzyma nieletni, podlegają kontroli przez pracownika ochrony.
 11. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu jakichkolwiek napojów z zawartością alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów niedozwolonych
  i niebezpiecznych. W przypadku ich znalezienia odwiedziny w danym dniu nie zostaną udzielone, a o powyższym fakcie zostanie poinformowany sąd – efektem może być wstrzymanie odwiedzin.
 12. Dyrektor zakładu lub wyznaczony przez niego pracownik ma prawo odmówić zgody na odwiedziny wychowanka lub przerwać odwiedziny, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na użycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub zachowuje się w sposób naruszający bezpieczeństwo placówki.
 13. Nadzór nad odwiedzinami prowadzony jest poprzez monitoring wizyjny, za wyjątkiem zarządzeń sądu określających nadzór w obecności pracownika zakładu.
 14. Pieniądze dla nieletniego należy przekazać pracownikowi zakładu.
 15. Podczas odwiedzin zakład zapewnia rodzicom/opiekunom prawnym kontakt/rozmowę z pracownikiem pedagogicznym.
 16. Wychowankowie i goście odwiedzający zobowiązani są do utrzymania porządku
  w sali odwiedzin.
 17. Inne terminy odwiedzin są możliwe do realizacji po uzyskaniu zgody dyrektora zakładu (tel. 52 384 71 17 wew. 31).
 18. Placówka może zapoznać rodziców/opiekunów prawnych z warunkami pobytu ich podopiecznych w zakładzie.

Odwiedziny – komunikat Covid – 19

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, dla zachowania porządku i bezpieczeństwa przebywających w Zakładzie Poprawczym w Kcyni wychowanków oraz pracowników informuję, że do dowołania obowiązują następujące zasady:

 1. Wychowanek może być odwiedzony maksymalnie przez 2 osoby.
 2. Niedozwolona jest wymiana odwiedzających na inne osoby w trakcie odwiedzin.
 3. Dzieci i młodzież do lat 15 mogą wejść na odwiedziny wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 4. Osoby odwiedzające wychowanków mogą wejść na teren zakładu tylko i wyłącznie, gdy są wyposażone w środki ochrony osobistej (maseczki ochronne zasłaniające usta i nos).
 5. W wyjątkowych sytuacjach odwiedzający mogą zostać wyposażeni w wymienione w pkt. 4 środki ochrony osobistej przez placówkę.
 6. Wszystkim wchodzącym do budynku osobom pracownik ochrony dokonuje pomiaru temperatury urządzeniem bezdotykowym. Osoba z temperaturą powyżej 37 stopni C nie zostanie wpuszczona na odwiedziny i musi natychmiast opuścić budynek i teren placówki. Nie prowadzi się żadnych rejestrów dotyczących wyniku pomiaru temperatury u osób odwiedzających.
 7. Wszystkie wchodzące do budynku osoby są zobowiązane do dezynfekcji rąk środkiem wskazanym przez pracownika ochrony.
 8. Podczas całego pobytu na terenie placówki, w tym podczas odwiedzin zarówno odwiedzający jak i wychowankowie zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej (maseczka zakrywająca nos i usta).
 9. Podczas odwiedzin należy zachować odległość 2 metrów pomiędzy odwiedzającymi i wychowankami.
 10. Podczas odwiedzin obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych. Dopuszczone jest jedynie przygotowanie przez wychowanka i podanie odwiedzającym kawy lub herbaty.
 11. Wszystkie przywiezione przez odwiedzających rzeczy podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 12. W związku z groźbą transmisji koronawirusa odwiedzającym i wychowankowi nie wolno witać się poprzez bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na przywitanie.
 13. W związku z groźbą transmisji koronawirusa odwiedzającym i wychowankom nie wolno żegnać się poprzez bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na pożegnanie.
 14. W sytuacji niepodporządkowania się opisanym wyżej zasadom odwiedziny zostaną przerwane.

Sala odwiedzin

2. Zasady przesyłania paczek:

Zgodnie z § 64 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa w zakładzie w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom Covid – 19, do odwołania paczki przychodzące do wychowanków i pracowników Zakładu Poprawczego w Kcyni są dezynfekowane zewnętrznie w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczane adresatom minimum po 24 godzinach od przyjęcia.

3. Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków:

Zgodnie z § 63 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy. Wychowankowie nie posiadają własnych kont bankowych. Jedyne formy przekazania pieniędzy to przekazanie osobiste pracownikowi zakładu (np. podczas odwiedzin) lub imienny przekaz pocztowy dla wychowanka.

Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa w zakładzie w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom Covid – 19, do odwołania przekazy pieniężne do wychowanków i pracowników Zakładu Poprawczego w Kcyni oraz dokumentacja z nimi związana są dezynfekowane w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczane adresatom minimum po 24 godzinach od przyjęcia.