Oferta resocjalizacyjna

1. Szkoły

W placówce funkcjonują: 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakładzie Poprawczym w Kcyni
ul. Jana Kantego 1
89 – 240 Kcynia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zakładzie Poprawczym w Kcyni
ul. Jana Kantego 1
89 – 240 Kcynia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zakładzie Poprawczym w Kcyni jest ośrodkiem egzaminacyjnym, posiadającym wszystkie niezbędne upoważnienia wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku, do organizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach:

Stolarz (752205):
DRM.04: Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Ślusarz (722204): 
MEC.08: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Od roku szkolnego 2012/2013 nasi uczniowie zdają cały egzamin (część pisemną i praktyczną) potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, otrzymując tytuł pracownika wykwalifikowanego we wszystkich ww. zawodach i kwalifikacjach.

W uzgodnieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku, z możliwości zdawania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w podanych zawodach, korzystają również nieletni z innych szkół i placówek.

Nasze szkoły stwarzają możliwość rozwoju duchowego i intelektualnego, kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej. To szkoły uczące otwartości, tolerancji oraz szacunku dla tradycji narodów i regionów. Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym. Uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo i pomoc w trudnej sytuacji życiowej.

Wszyscy budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Celem, do którego dążymy jest to, aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia. Osiągnięcie tych celów jest realizowane poprzez codzienne prowadzenie lekcji (często w oparciu o programy autorskie) oraz liczne działania z wychowankami, takie jak:

 • konkursy (o różnorodnej tematyce i zróżnicowanym zasięgu),
 • wycieczki edukacyjne do atrakcyjnych miejsc (pomagających m.in. zrozumieć historię naszego kraju, poszerzających horyzonty młodych ludzi oraz zapewniających aktywny wypoczynek),
 • imprezy ogólnozakładowe i środowiskowe (tematycznych i okazjonalnych montażach słowno-muzycznych, wieczornicach, wystawach, spotkaniach autorskich, przedstawieniach teatralnych itp.),
 • akcje społeczne (m.in. w Sprzątaniu Świata, porządkowaniu i rewitalizacji zabytkowego cmentarza w Kcyni, akcjach charytatywnych),
 • uroczystości z okazji świąt okolicznościowych (m.in. w Dniu Edukacji Narodowej, szkolnej wigilii, urodzinach wychowanków, wybranych „dziwnych świętach” – wg kalendarza świąt nietypowych, rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego),
 • projekty edukacyjne (o różnej tematyce; z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy; umożliwiających nieletnim nabycie nowych umiejętności, kształtowanie zdolności manualnych).

Pracownicy szkół naszej placówki, organizując zajęcia dla uczniów w bardzo szerokim zakresie wykorzystują walory środowiska otwartego. W tym zakresie współpracują min. z:

 • Urzędem Miejskim w Kcyni (i funkcjonujące przy nim Dźwiękowe Archiwum w Kcyni)
 • Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni
 • Rejonową Biblioteka w Szubinie
 • Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
 • Nakielskim Ośrodkiem Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle n. Not.
 • Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św. Michała Archanioła w Kcyni
 • Szkołą Podstawową im. Jana Czochralskiego w Kcyni
 • Przedszkolem Niepublicznym „Donald” w Nakle n. Not.
 • Zespołem Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach
 • Ośrodkiem Terapii Uzależnień Koliber w Nakle n. Not.
 • Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle n. Not.
 • Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka w Krakowie
 • Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Nakle n. Not. Filia w Szubinie
 • Schroniskiem dla Zwierząt w Rozwarzynie k. Nakła n. Not.
 • KynoLandią – Terapia i Edukacja z Psem Wioletta Szymańska-Bociek (Bydgoszcz)
 • Ministerstwem Sprawiedliwości
 • ZP i SdN w Laskowcu
 • ZP w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • MOAS w Koszalinie
 • Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu
 • Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
 • Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku
 • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
 • Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy
 • Niezależnym Laboratorium Badawczym „Stanlab” Sp. z o. o. w Nakle n. Not.
 • Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kcyni

Wychowankowie mogą aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania m.in. podczas:

 • zajęć w bibliotece szkolnej,
 • zajęć koła zainteresowań z języka polskiego „Piękny i czysty – mój język ojczysty!”,
 • zajęć warsztatowego koła zainteresowań „Umiem zrobić, umiem naprawić”,
 • zajęć koła sportowego „Wychowanie poprzez sport”.

Wychowankowie, którzy trafiają do szkół ZP w Kcyni w większości prezentują niskie zainteresowanie i potrzeby czytelnicze. Nierzadko jest tak, że w placówce czytają swoją pierwszą książkę w życiu. Wierzymy, że kto się z nią zetknie, zawsze będzie odczuwał jej brak…

Nauczycielka języka polskiego podczas kółka zainteresowań „Piękny i czysty – mój język ojczysty!” uczy nieletnich, najogólniej rzecz ujmując, świadomego i poprawnego posługiwania się językiem polskim, z wdziękiem i humorem podpowiadając, jak wybrnąć z jego zawiłości. Zajęcia nierzadko obfitują w dowcipny styl, praktyczne wskazówki, są nietuzinkową lekcją miłości do polszczyzny. Praktyczna znajomość języka ojczystego jest bowiem niezbędna w sytuacjach codziennych, warunkuje osiągnięcie sukcesów życiowych w różnych aspektach ludzkiej egzystencji.

Program koła „Umiem zrobić, umiem naprawić”, opracowany przez nauczyciela zawodu stolarza, dostosowany jest do indywidualnych możliwości i zdolności manualnych uczniów. Jego głównym celem jest rozwijanie u nieletnich zdolności i zainteresowań manualnych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, a także wdrażanie wychowanków do odpowiedzialności za stan techniczny wyposażenia zakładu, ład i porządek.

Podczas koła „Wychowanie poprzez sport” wychowankowie uczestniczą w zajęciach rekreacyjno – sportowych. Nieletni kształtują m.in. nawyki etycznego postępowania w życiu sportowym i codziennym, rozwijają pozytywne uczucia moralne: ambicję, koleżeństwo, szacunek do trenera, zawodników, sędziego. Kształtują postawę „fair play” podczas rywalizacji sportowej.    

W kontekście późniejszego funkcjonowania naszych absolwentów na rynku pracy w placówce odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego. Prowadzi je wykwalifikowany w tym zakresie kierownik warsztatów szkolnych. Pomaga on wychowankom m.in. w dopasowaniu indywidualnych cech do wymagań konkretnej pracy. Jego zadaniem jest pomoc w poznaniu asortymentu różnych prac i zawodów, sprecyzowaniu celów, określeniu własnego potencjału i zaplanowaniu działań mających w przyszłości służyć skutecznemu poszukiwaniu pracy.

Klasa matematyczna

Klasa języka polskiego

Klasa multimedialna

Klasa informatyczna

Klasa przedmiotów przyrodniczych

Klasa historyczna

Biblioteka

2. Warsztaty szkolne

Zasady organizacji zajęć oraz nadzoru nad wychowankiem podczas zajęć w warsztatach szkolnych określa dokument „Struktura zajęć praktycznej nauki zawodu w Zakładzie Poprawczym w Kcyni”.  Nadzór nad uczniami podczas zajęć praktycznej nauki zawodu podzielony jest na kilka etapów. W zależności od etapu podejmowane są przez nauczyciela odpowiednie czynności.

Czynności organizacyjno – przygotowawcze: nauczyciel sprawdza stanowiska pracy, ich sprawność i gotowość do pracy. Następnie odbywa się sprawdzenie stanu zdrowia uczniów oraz kontrola wyglądu zewnętrznego ( stan odzieży roboczej, obuwia ).

Instruktaż wstępny – podawany jest temat zajęć i założonymi celami. Przydziela się uczniom dokumentację technologiczną ( rysunki, instrukcje ). Pokazuje się jeśli to możliwe gotowy wzorzec wyrobu, zwraca uwagę na ważne szczegóły i konfrontuje się go z rysunkiem technicznym. Omawiany jest proces technologiczny oraz zagrożenia mogące wystąpić podczas pracy na stanowisku pracy. Następuje odwołanie się do przepisów bhp, instrukcji obsługi urządzeń, maszyn i narzędzi. Zwraca się uczniom uwagę na konieczność dobrej organizacji stanowiska pracy. Po tym wszystkim nauczyciel zadaje uczniom pytania sprawdzające skuteczność przeprowadzonego instruktażu. Jest to czas na uzupełnienie i poprawienie błędnych odpowiedzi i ewentualne dodatkowe wyjaśnienia.  Kolejno następuje zaplanowanie pobrania materiałów, narzędzi, przyrządów niezbędnych do realizacji zadania, zorganizowanie stanowiska pracy oraz przystąpienie do samodzielnej pracy.

Samodzielna praca uczniów – nauczyciel udziela tzw. instruktażu bieżącego. Obchodzi stanowiska pracy. Sprawdza je i koryguje. Reaguje na postawę uczniów, wykonywanie przez nich ruchów roboczych oraz tempo pracy. Obserwuje prawidłowość doboru i posługiwania się narzędziami, harmonogramu pracy. Kontroluje przestrzeganie przez uczniów zasad bhp, sposób używania narzędzi, prawidłowość przebiegu procesu technologicznego oraz relacje interpersonalne między nimi. Ocenia jakość, dokładność i estetykę wykonanej pracy celem usunięcia ewentualnych niedociągnięć.

Czynności organizacyjno – porządkowe kończące zajęcia: Następuje odbiór prac uczniowskich, uporządkowanie stanowisk pracy, zdanie narzędzi i materiałów oraz doprowadzenie do porządku odzieży roboczej.

Instruktaż końcowy – omówienie przebiegu zajęć i realizacji założonych celów ze wskazaniem na osiągnięcia, trudności i najczęściej popełniane błędy. Nauczyciel odnosi się do problemu przestrzegania przepisów bhp, dyscypliny oraz porządku pracy. Ocenione jest zachowanie i praca każdego z uczniów wg wewnętrznych regulaminów. Pracownik udziela także odpowiedzi na ewentualne pytania uczniów i podaje temat kolejnych zajęć. Na koniec nauczyciel ocenia i sprawdza samopoczucie i poziom stanu zdrowia uczniów.

Proces kształcenia zawodowego wspierany jest wycieczkami edukacyjnymi do zakładów pracy. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zapoznania się z rzeczywistymi warunkami pracy czy pozostania na bieżąco z nowinkami technologicznymi, zgodnie z nauczanymi kierunkami kształcenia zawodowego. W tym zakresie Zakład Poprawczy w Kcyni współpracuje z wieloma instytucjami i firmami. Są to min.:

 • Zakład drzewny „Euro – okno” w Żurawi,
 • Zakład „MBM – Rowery” w Kcyni,
 • Zakład przemysłu drzewnego „Linder” w Wągrowcu,
 • Zakład mechaniczno – diagnostyczny w Gołańczy,
 • Wytwórnia kruszyw i mas bitumicznych „Skanska” w Szubinie,
 • Bydgoska Fabryka Mebli,
 • Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka – Multi S.A.”,
 • Tartak w Siernikach,
 • Wielobranżowa firma „Walex” w Barcinie,
 • Nadleśnictwo Szubin (Leśnictwo Laskownica),
 • Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią,
 • Międzynarodowe Targi „Drema” w Poznaniu,
 • PUP w Szubinie,
 • ZNTK Paterek.

Uczniowie mają także możliwość uczestnictwa w organizowanych w warsztatach szkolnych konkursach i turniejach. Są to min.:

 • konkurs wiedzy bhp,
 • konkurs na najwszechstronniejszego ucznia w zawodzie,
 • turniej piłki nożnej o puchar kierownika warsztatów szkolnych,
 • cykliczne konkursy tematyczne w ramach obranych kierunków kształcenia zawodowego:
 • „Narzędziowiec” – konkurs rozpoznawania narzędzi,
 • „Bez wykrętów” – konkurs wykręcania wkrętów z płyty G – K,
 • „Stolarz mocny w gębie” – konkurs znajomości języka przedmiotu,
 • „Ślusarz mocny w gębie” – konkurs znajomości języka przedmiotu,
 • „Mistrzowski tandem” – turniej cięcia belki drewnianej na czas,
 • „Super wbijacz” – turniej wbijania gwoździa w drewno,
 • „Zafrezowani” – konkurs rozpoznawania frezów,
 • „Mój drut” – konkurs wymiany drutu spawalniczego na czas,
 • „Strąk – man” – konkurs gięcia płaskownika pod kątem,
 • „Tańcowało wiertło z gwintownikiem” – konkurs doboru wiertła do gwintownika,
 • „Ześrubowani” – konkurs ręcznego nacinania gwintów,
 • „Co to jest?” – konkurs znajomości wyrobów hutniczych.

Uczniowie mają również możliwość poszerzania swoich umiejętności i podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych. Są to min.:

 • spawacz,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • brukarz,
 • pilarz,
 • malarz – tapeciarz,
 • glazurnik,
 • obsługa wózków jezdniowych i bezpieczna wymiana butli,
 • kucharz małej gastronomii,
 • prawo jazdy,
 • stawianie ścianek G – K oraz podwieszanych sufitów,
 • magazynier,
 • umiejętności znajdowania zatrudnienia.

W skład poszczególnych warsztatów szkolnych wchodzą:

Warsztat stolarski:

Szlifiernia, hala obróbki maszynowej, hala obróbki ręcznej, pokój nauczycielski – magazyn, klasopracownia, szatnia na odzież dla uczniów, łazienka nauczycieli, łazienka uczniów, palarnia.

Warsztat ślusarski:

Hala obróbki maszynowej, hala obróbki ręcznej, spawalnia, palarnia, tokarnia, klasopracownia, pokój nauczycielski – magazyn, 3 pomieszczenia magazynowe, łazienka dla nauczycieli, łazienka dla uczniów.

Stanowiska pracy przy urządzeniach wyposażone są w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia:

 • porażeniem prądem elektrycznym (podłączenie maszyn do instalacji uziemiającej oraz połączeń wyrównawczych, instalacja elektryczna zabezpieczona jest wyłącznikami różnicowo – prądowymi. Maszyny wyposażone są w wyłącznik bezpieczeństwa),
 • nadmiernym hałasem (nauszniki przeciwhałasowe),
 • działaniem wibracji (maszyny ustawione są na matach antywibracyjnych),
 • urazem oczu ( okulary ochronne ).

W zakresie zabezpieczenia przez nieuprawnionym użyciem istnieje możliwość rozłączenia poszczególnych maszyn i urządzeń na określony czas i uruchomienia ich w sytuacji potrzeby poprzez włączenie bezpieczników w głównej rozdzielnicy.

Urządzenia niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed ich uruchomieniem oraz podaje się ten fakt do informacji wszystkich pracowników oraz uczniów.

Wykonane przez uczniów, w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, przedmioty przekazywane są na charytatywne aukcje w środowisku lokalnym (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festyn Parafialny „Pomórzmy Farze” – parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Kcyni, Festyn Parafialny – parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Fundacja „siepomaga”).

3. Internat

Główne zadania internatu to:

 • zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej,
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji
  z innymi wychowankami,
 • tworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanków,
 • wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych,
 • wyrabianie zaradności życiowej wychowanków ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich samodzielność w działaniu,
 • kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności.

W internacie Zakładu Poprawczego w Kcyni prowadzi się planową działalność resocjalizacyjną w oparciu o dostosowany do niej harmonogram dnia, który w sposób efektywny zaspakaja potrzeby i oczekiwania nieletnich. Uwzględnia we właściwych proporcjach czas potrzebny na wypoczynek i rekreację (zajęcia sportowo – rekreacyjne, zajęcia relaksacyjne, zajęcia własne, zajęcia wynikające z rocznego kalendarza imprez ogólnozakładowych), zajęcia dydaktyczno – wychowawcze (zajęcia edukacyjne, zajęcia z wychowania moralnego, zajęcia z praktycznego przygotowania wychowanków do życia w środowisku otwartym, zajęcia intelektualno – manualne, trening zastępowania agresji), zajęcia opiekuńcze (zajęcia porządkowo gospodarcze, zajęcia własne).

Zajęcia z wychowania moralnego – wykorzystywane do korygowania postaw i wyrażanych wartości przez wychowanków. Pomocniczo stosowane w organizacji tych zajęć jest zadanie wychowawcze opracowywane przez kierownictwo internatu na kanwie, którego wychowawcy realizują jeden temat w miesiącu. Zajęcia te mają na celu: rozwijanie i utrwalanie właściwych zachowań moralnych, uświadamianie wychowankom celu i zasad moralnego postępowania, kształtowania sądów i przekonań; rozwijania w wychowankach wiedzy moralnej i przygotowania ich do moralnych zachowań, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym w środowisku otwartym, wdrażanie do pełnienia ról społecznych ( męża, ojca), pełnienia ich w sposób zgodny z oczekiwaniami społecznymi, krzewienie tradycji rodzinnych przez organizację świąt i uroczystości, nabycia umiejętności współżycia w rodzinie i innych grupach społecznych,

Zajęcia z praktycznego przygotowania wychowanków do życia w środowisku otwartym – ich celem jest podniesienie efektywności procesu usamodzielniana wychowanka, rozwijanie umiejętności wypełniania obowiązków obywatelskich i członka społeczności lokalnej, tworzenie szacunku dla prawa i przepisów oraz ich zrozumienie i umiejętne korzystnie z nich. Nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, przygotowanie do sprawnego poruszania się po rynku pracy i szeroko rozumianej samodzielności życiowej.

Zajęcia intelektualno – manualne – ich celem jest wyrabianie samodzielności myślenia, otwartości umysłu, umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych, kształtowanie twórczych postaw i przeżywania sztuki, kształtowania zamiłowań i zainteresowań., budzenie chęci poznawania świata oraz motywacji do nauki, wdrażanie do dbałości o zdrowie oraz rozwijanie świadomości zagrożeń zdrowia lub życia (uświadamiane konsekwencji podejmowania działań ryzykownych, zajęcia z zakresu profilaktyki AIDS, uzależnień, chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, wyrabianie nawyków dbania o higienę czystość, tworzenie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie świadomości ekologicznej, potrzeby dbałości o środowisko naturalne i najbliższe otoczenie).

Zajęcia edukacyjne – podczas, których wychowawcy realizują tematyczny przerywnik dydaktyczny o charakterze zajęć wyrównawczych i nadzorują poprawność i obowiązkowość w zakresie odrabiania prac grupowych i przygotowywania się wychowanków do zajęć lekcyjnych.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne – ich celem jest właściwy rozwój kultury fizycznej oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych  wśród wychowanków w oparciu o dobrze rozwiniętą bazę sportowo – rekreacyjną w skład, której wchodzą: sala gimnastyczna, sala fitness, kompleks boisk do gier zespołowych oraz kącik rekreacyjny na świeżym powietrzu wyposażony w sprzęt do ćwiczeń fitness.

Zajęcia relaksacyjne – oparte są na rozrywce intelektualnej w formie filmów, programów telewizyjnych, przygotowywanych przez wychowawców gier i zabaw stacjonarnych oraz gier komputerowych . Zajęcia te służą wypoczynkowi i wyciszeniu wychowanków po zajęciach szkolno – warsztatowych. 

Oddziaływania  opiekuńcze –  wykorzystywane są do kształtowania wśród wychowanków odpowiedzialności  poprzez  realizację podstawowych zajęć  samoobsługowych oraz wyrabiania w nich nawyków porządkowo – higienicznych. W ramach tych oddziaływań wychowankowie przygotowywani zostają do wykonywania podstawowych czynności związanych z życiem codziennym.

Wdrażanie wychowanków do zachowań prozdrowotnych i racjonalnego spędzania czasu wolnego ułatwia szeroka baza sportowo – rekreacyjna placówki:

 • sala gimnastyczna,
 • sala fitness,
 • kompleks boisk sportowych (do piłki nożnej, piłki nożnej plażowej, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej, kometki),
 • sala gier komputerowych i świetlicowych,
 • sale do tenisa stołowego,
 • lodowisko w sezonie zimowym,
 • altana z betonowym grillem i siłownią plenerową.

Sala gimnastyczna

Sala fitness

Boisko do piłki plażowej (nożnej i siatkowej)

Lodowisko

Altana z betonowym grillem i siłownią plenerową.

W celu zaktywizowania procesu wychowania i utrwalenia pożądanych postaw wśród nieletnich,  umożliwienia im przeżycia sukcesu, doświadczenia kulturalnych wrażeń, w internacie organizuje się szereg imprez ogólnozakładowych i środowiskowych o charakterze kulturalnym i sportowo – rekreacyjnym, m.in.:

 • turnieje sportowe,
 • konkursy okolicznościowe,
 • wieczornice, inscenizacje słowno – muzyczne,
 • spotkania z ludźmi mającymi ciekawe pasje i wykonującymi interesujące zawody,
 • wycieczki krajoznawczo – turystyczne,
 • wyjazdy na basen,
 • wyjazdy do kina i teatru,
 • wyprawy wędkarskie,
 • rajdy rowerowe i piesze,
 • spływy kajakowe,
 • rajdy rowerowe,
 • wycieczki historyczno-edukacyjne.

Wiele działań i przedsięwzięć ma rangę własnych  programów działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, których twórcami i realizatorami są pracownicy internatu.  W   dużej mierze realizacja opiera się na współpracy ze środowiskiem otwartym. Są to min.:

 • ,, Archeologia żywa” – program wykorzystujący historię w kształtowaniu pożądanych postaw nieletnich, rozwijaniu zainteresowań poznawczych i niwelowaniu negatywizmu szkolnego,
 • „Bezpieczne kajakarstwo” – program promujący racjonalne spędzanie czasu wolnego
  i kształtujący postawę odpowiedzialności,
 • „Natura wokół nas” – program edukacji ekologicznej promujący ekologiczny styl życia i wypoczynku,
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program oparty na piłce nożnej,
 • „Zrozumieć Świat – spotkanie z astronomią” – program oparty na współpracy
  z Pałucko – Pomorskim Stowarzyszeniem Astronomiczno – Ekologicznym,
 • „Siatkówka i piłka ręczna dla każdego” – program wychowawczy oparty na piłce ręcznej i siatkowej,
 • ,,Fotografia krok po kroku” – program wykorzystujący profesjonalną fotografikę
  w osiąganiu wyznaczonych celów wychowawczych i poznawczych,
 • ,,Trzymaj formę” – program działań wychowawczych promujących zdrowy tryb życia.

Ze względu na półotwarty charakter placówki obszarem pracy resocjalizacyjnej traktowanym priorytetowo w internacie jest szeroko rozumiana współpraca ze środowiskiem otwartym. Działalność w środowisku  ma na celu zarówno rozszerzenie oferty resocjalizacyjnej dla nieletnich, jak również budowanie właściwego wizerunku placówki w oczach lokalnej społeczności. W tym zakresie internat współpracuje min. z:

 • Referatem Edukacji , Promocji , Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Kcyni
 • Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie
 • Nadleśnictwem Szubin
 • Leśnictwem Dębogóra
 • Nadleśnictwem Tupadły
 • Klubem fotograficznym „Flesz” w Szubinie
 • Urzędem Marszałkowskim w Bydgoszczy
 • Muzeum Ziemi Szubińskiej
 • Biblioteką Publiczną w Szubinie
 • Szkołą Podstawową im J. Czochralskiego w Kcyni
 • Zespołem Szkół im St. Staszica w Nakle nad Notecią
 • Przystanią Nakielską
 • MLKS „Orzeł” Kcynia
 • Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Karajny i Pałuk
 • Zakładem Rowerowym MBM w Kcyni
 • Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Kcyni
 • Parafią pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni
 • Komisją Rabiniczną do spraw cmentarzy przy naczelnym Rabinie Polski
 • Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy
 • Centrum Kultury i Biblioteki im K. Prillowej w Kcyni
 • Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Kcyni
 • Instytutem Geografii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Komendą Powiatową Policji w Tucholi
 • Pałucko – Pomorskim Stowarzyszeniem Astronomiczno – Ekologicznym z siedzibą w Niedźwiadach
 • Miejskim Ośrodkiem Sporu i Rekreacji w Szubinie
 • Aquaparkiem w Wągrowcu.
 • Publicznym basenem pływackim w Nakle nad Notecią.
 • Centrum Fitness Fan – Stal w Stanisławce.

Grupy wychowawcze wyposażone są standardowo w niezbędny sprzęt zaspokajający potrzeby socjalno – bytowe wychowanków. W każdej grupie funkcjonują:

 • 3 sypialnie, 4 – osobowe, wyposażone w łóżka, szafki nocne stolik, krzesła oraz dodatkowe elementy użytkowe dekoracyjne wykonane przez wychowanków,
 • węzeł sanitarny – złożony z łazienki z umywalkami i natrysku oraz WC,
 • świetlica do zajęć dydaktyczno – wychowawczych wyposażona w stoliki i krzesła, sprzęt audiowizualny, tablicę oraz niezbędne książki takie jak: encyklopedie, słowniki, atlasy, podręczniki szkolne. Na ścianach w ramkach wyeksponowane są mapy oraz tablice poglądowe pomocne w odrabianiu prac grupowych.
 • kuchnia – wyposażona w kuchenkę elektryczną oraz sprzęt AGD ułatwiający przygotowywanie posiłków. Kuchnia grupowa wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć z praktycznego przygotowania wychowanków do życia w środowisku otwartym jako ważnego elementu w procesie usamodzielniania wychowanka.
 • sala do zajęć rekreacyjnych (tenis stołowy) – wychowankowie realizują swoje zainteresowania tą dyscypliną sportu w ramach zajęć własnych. W pomieszczeniu tym również odbywają się grupowe turnieje tenisa stołowego.
 • pokój wychowawcy – służy głównie do prowadzenia indywidualnej pracy z nieletnimi oraz stanowi bezpośrednie zaplecze warsztatowe wychowawcy.
 • magazynek na odzież i obuwie wychowanków, w którym każdy nieletni ma przydzieloną szafkę i regał.
 • hol – ze względu na znaczną powierzchnię użytkową został zagospodarowany na wyeksponowanie tablic poglądowo – informacyjnych dla wychowanków z informacjami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Ze względów estetycznych w poszczególnych grupach wykonano szereg prac dekoracyjnych upiększających to pomieszczenie – min. stworzenie galerii plastycznych i  

4. Zespół diagnostyczno – korekcyjny

Wobec wychowanków umieszczonych w zakładzie poprawczym prowadzone są kompleksowe czynności edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i terapeutyczne. Głównym celem takich działań jest wyeliminowanie niewłaściwych zachowań, niwelowanie skłonności agresywnych i zastępowanie ich zachowaniami prospołecznymi, kształtowanie pożądanych  nawyków,  prawidłowych postaw i hierarchii wartości, poczucia obowiązku i odpowiedzialności za swoje postępowanie, wdrażanie do samodyscypliny i przestrzegania norm społeczno – moralnych. Nad kształtem takich działań czuwa zespół diagnostyczno – korekcyjny.

W skład zespołu diagnostyczno – korekcyjny w Zakładzie Poprawczym w Kcyni wchodzą  pedagog, psychologów i psycholog terapeuta. Działania zespołu ukierunkowane są na uświadamianie wychowankom ich stanów emocjonalnych oraz uczenie samokontroli, radzenia sobie z nadmiernym napięciem i stresem. Praca z wychowankami odbywa się zarówno w formie pracy indywidualnej jak również w formie zajęć grupowych. Działania dotyczą zarówno pomocy nieletnim w sprawach bieżących, jak również przygotowywaniu wychowanków do opuszczenia placówki i nabycia przez nich umiejętności funkcjonowania w realiach środowiska otwartego.

Do głównych zadań zespołu diagnostyczno – korekcyjnego należy:

 • określenie poziomu rozwoju intelektualnego wychowanków,
 • kreślenie cech osobowości, w tym zaburzeń emocjonalnych i rozwojowych,
 • cena funkcjonowania społecznego (relacje rodzinne i środowiskowe),
 • kreślenie poziomu umiejętności szkolnych,
 • skazywanie dotychczas obserwowanych przejawów i przyczyn niedostosowania społecznego,
 • kreślenie potrzeb i zainteresowań wychowanka,
 • kreślenie stopnia internalizacji norm etyczno – moralnych,
 • kwalifikowanie wychowanków do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem ich deficytów rozwojowych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach zagrażających
  i konfliktowych,
 • udzielanie wychowankom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie zajęć
  o charakterze terapeutycznym,
 • udzielanie pomocy w sferze edukacyjnej (zajęcia wyrównawcze),
 • prowadzenie specjalistycznych zajęć grupowych: profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych,
 • prowadzenie oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec wychowanków zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych,
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków: wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, poradnictwo i konsultacje,
 • sporządzanie opinii psychologiczno – pedagogicznych na potrzeby sądów i innych upoważnionych instytucji,
 • opiniowanie wniosków o zastosowanie środka dyscyplinarnego,
 • udział w przygotowywaniu wychowanków do warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego w trybie art. 86 upn lub umieszczenia poza zakładem w trybie art. 90 upn,
 • współpraca z pozostałymi pracownikami w zakresie oddziaływań wobec wychowanka,
 • dzielenie się wiedzą psychologiczną i pedagogiczną z pracownikami placówki poprzez prowadzenie wewnętrznych form doskonalenia zawodowego.

Wychowankom doprowadzonym do Zakładu Poprawczego w Kcyni zostaje udzielona przez zespół diagnostyczno – korekcyjny pomoc w adaptacji do warunków pobytu w placówce oraz wsparcie emocjonalne poprzez działania zmierzające do zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa.

Członkowie zespołu diagnostyczno – korekcyjnego przeprowadzają diagnozę każdego wychowanka, dokonują obserwacji zachowania oraz analizy dostępnych dokumentów. Na podstawie diagnozy  pedagog w porozumieniu z psychologiem oraz innymi pracownikami placówki, ale przede wszystkim przy współudziale wychowanka opracowuje Indywidualny Plan Resocjalizacji (IPR). W tym dokumencie wskazane są wychowankowi zadania, nad jakimi musi pracować w czasie pobytu w placówce, by ukształtować właściwe postawy i wyeliminować ze swojego funkcjonowania nieprawidłowe przyzwyczajenia, nawyki i skłonności do naruszania zasad prawnych.

W czasie pracy bezpośredniej z wychowankiem członkowie zespołu diagnostyczno – korekcyjnego  pomagają mu w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, a jednocześnie uczą analizowania własnych zachowań oraz przewidywania skutków i konsekwencji działań. Kształtowana jest umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych, uczy się  zachowań asertywnych. Prowadzi się profilaktykę uzależnień. Motywuje do uzupełniania wiedzy szkolnej i systematycznej nauki, ukierunkowuje proces edukacji wychowanka mającego problemy z uczeniem się.

Podstawowe działania zespołu diagnostyczno – korekcyjnego w ramach bezpośredniej pracy z wychowankiem prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej.

Zajęcia grupowe to:

Zajęcia socjoterapeutyczne. Priorytetem jest przygotowanie wychowanków do życia poza placówką zgodnie z obowiązującymi normami  społecznymi. W tym celu wykorzystuje się różne metody w szczególności aktywizujące, umożliwiające zachodzenie pożądanych  interakcji społecznych. Podczas tego typu zajęć chodzi o kreowanie naturalnych sytuacji zadaniowych pozbawionych teoretyzowania i laboratoryjnej formuły odgrywania ról. Zajęcia obejmują treści profilaktyczno-edukacyjne i oprócz wyrabiania umiejętności społecznych kształtować mają umiejętność konstruktywnego wyrażania siebie poprzez korektę utrwalonych sądów urazowych na swój temat. Ponadto do zajęć został wprowadzony element współpracy z podmiotami spoza placówki. Pedagog i psycholog prowadzą zajęcia w ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Ich celem jest wdrożenie wychowanków do pomocy osobom starszym i zniedołężniałym,  wdrażanie nieletnich do poszanowania godności drugiego człowieka bez względu na jego wiek i stan zdrowia oraz uwrażliwienie na potrzebny osób starszych, kształtowanie poczucia bycia potrzebnym. W ramach takich zajęć pedagog i psycholog wprowadziły element kulinarny. W ramach spotkań wychowankowie nie tylko uczą się podstawowych umiejętności kulinarnych, ale uczą współpracy w grupie, znaczenia podziału obowiązków. Wspólna aktywność zachęca do otwartości i gotowości do podejmowania rozmów na wszelkie interesujące nieletnich pytania,

Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajęcia prowadzone przez pedagoga zmierzają do zachęcania nieletnich do dokonywania świadomych wyborów źródeł informacji dotyczących dojrzewania, płciowości, stosunków międzyludzkich i rodziny oraz pobudzenia do refleksji nad istotą więzi uczuciowych między ludźmi. Wychowankowie zapoznawani są  z pojęciem intymności i prawem do jej ochrony. Poznają podstawowe procesy zachodzące w ich organizmach w okresie dojrzewania.

Trening Zastępowania Agresji. Psycholog we współpracy z wychowawcą prowadzi Trening Zastępowania Agresji. Zajęcia te polegają na nabywaniu przez wychowanków umiejętności społecznych, które są istotne dla budowania dobrych relacji z innymi ludźmi. W ramach tych zajęć uczestnicy rozwijają sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz wzmacniają tworzenie świata norm i wartości. Trening Zastępowania Agresji polega również na przyjrzeniu się przyczynom zachowań agresywnych i odbudowywaniu deficytów w obszarze umiejętności społecznych.

Indywidualna praca z wychowankiem obejmuje:

Zajęcia wyrównawcze dla wychowanków z trudnościami edukacyjnymi. W ramach spotkań z pedagogiem wychowankowie mają możliwość pracy nad swoimi deficytami. Uczniowie przejawiający szczególne problemy edukacyjne, mogą skorzystać z zajęć pozwalających na wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach szkolnych,

Wsparcie w rozwoju osobistym. Nieletni z problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami natury psychicznej mogą skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego. Udzielana pomoc dotyczy indywidualnej sytuacji wychowanka głównie w obszarach:

 • relacji z członkami rodziny, konfliktów w rodzinie, poczucia odrzucenia, przemocy w środowisku rodzinnym,
 • relacji intymnych, uczuciowych, problemów w budowaniu wartościowych i trwałych relacji w związku,
 • problemów na tle konfliktów z prawem i towarzyszącemu im napięcia emocjonalnego, silnego  stresu związanego z dalszą przyszłością i konsekwencjami wcześniejszych zachowań,
 • problemów w relacjach rówieśniczych, pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, rozwijania postawy asertywnej, pracy nad budowaniem u wychowanków poczucia bezpieczeństwa w placówce,
 • przygotowanie do usamodzielnienia z uwagi na wiek oraz poprzez art.90 upn.

W razie potrzeby wychowankowie mają możliwość skorzystania z pomocy  lekarza psychiatry.

Dla nieletnich, których dotknął problem narkotyków, alkoholu lub uzależnienia czynnościowego odbywają się zajęcia prowadzone przez psychologa – terapeutę. Podczas zajęć nieletni mogą zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych, określić skalę problemu, w którym się znajdują oraz podjąć decyzję  o podjęciu pracy w tym obszarze. W ramach Zakładowego Programu Profilaktyki Uzależnień odbywają się również spotkania z osobami propagującymi trzeźwość, podczas których wychowankowie uzyskują możliwość pogłębienia wiedzy na temat możliwych konsekwencji stosowania środków psychoaktywnych oraz o wypróbowanych  sposobach radzenia sobie z problemem. W ramach projektu zrealizowanego przez psychologa w Zakładzie Poprawczym w Kcyni powstało amatorskie studio nagrań. Terapia poprzez muzykę pozwala wielu wychowankom znaleźć nowy sposób na to, aby przyjrzeć się własnym emocjom czy też rozpoznawać swoje uczucia. Ponadto w ramach tych zajęć nasi podopieczni wzmacniają poczucie wiary we własne możliwości oraz odkrywają nowe, trzeźwe sposoby na spędzanie czasu wolnego. Wychowankowie uruchamiają inwencję twórczą, rozładowując przy tym napięcie. Zajęcia te często wspomagają proces terapii uzależnień, leczenia lęków oraz zaburzeń depresyjnych. Prezentowanie własnych pomysłów, dzielenie się swoimi emocjami i uczuciami, wymaga przezwyciężenia swoich lęków i otwartości, co stanowi o dużej wartości tej formy terapii.

Pracownicy zespołu diagnostyczno – korekcyjnego realizują również swoje zadania w oparciu o programy własne. Są to:

 • „Detoks ciała – detoks myśli” – promocja zdrowego stylu życia,
 • „Zapach, obraz – uczucie, przeżycie” – relaksacja z wykorzystaniem elementów hortiterapii,
 • „Ślady łap zmienią nam serce” – wdrażanie do zachowań empatycznych i prospołecznych z elementami kynoterapii i wolontariatu,
 • „Trening Zastępowania Agresji”,
 • „Zakładowy program profilaktyki uzależnień oraz pracy z wychowankami szkodliwie zażywającymi substancje psychoaktywne lub od nich uzależnionych”,
 • „Program zajęć socjoterapeutycznych ukierunkowanych na wdrożenie wychowanków do pełnienia ról w rodzinie”,
 • „Program zajęć socjoterpii”,
 • „Program zajęć korekcyjno – wyrównawczych dla wychowanków dydaktycznie zaniedbanych”,
 • „Bez tabu” – program edukacji seksualnej.

Pracownicy zespołu diagnostyczno – korekcyjnego mają do dyspozycji:

 • gabinet do pracy biurowo – dokumentacyjnej,
 • gabinet do pracy indywidualnej,
 • gabinet do pracy grupowej,
 • studio nagrań.

Gabinet do pracy indywidualnej

Gabinet do pracy grupowej

Studio nagrań

Ważnym elementem pracy zespołu diagnostyczno – korekcyjnego jest nawiązanie prowadzenie współpracy ze środowiskiem rodzinnym. Z pomocy udzielanej przez członków zespołu diagnostyczno – korekcyjnego  mogą korzystać również rodziny naszych wychowanków (np. podczas organizowanych w placówce „Drzwi Otwartych”). Nawiązanie takiej współpracy stanowi bowiem ważny element pracy resocjalizacyjnej prowadzonej w Zakładzie Poprawczym w Kcyni. Rodziny naszych wychowanków mogą liczyć m.in. na wskazówki dotyczące budowania właściwych postaw rodzicielskich, uzyskanie informacji dotyczących przebiegu procesu resocjalizacji ich podopiecznych czy też wsparcie psychologiczne w doświadczanym przez nich samych problemie.