O PLACÓWCE

1. Informacje o placówce:

Zakład Poprawczy w Kcyni jest placówką dla chłopców. W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego.

Cele zakładu realizowane są w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności wynikające z uniwersalnych zasad etyki.

Misją zakładu jest resocjalizacja nieletnich zmierzająca do zmiany ich postaw wobec siebie i innych, przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z normami społecznymi oraz kształtowanie samodzielności życiowej i odpowiedzialności.

2. Organizacja placówki:

Organizację Zakładu Poprawczego w Kcyni określają: Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych.

3. Informacje o nadzorze nad placówką:

Nadzór zwierzchni nad Zakładem Poprawczym w Kcyni sprawuje Minister Sprawiedliwości – art. 340 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Nadzór pedagogiczny nad Zakładem Poprawczym w Kcyni sprawuje Minister Sprawiedliwości – art. 60 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Nadzór pedagogiczny nad Zakładem Poprawczym w Kcyni w zakresie przedmiotów ogólnokształcących sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty – art. 60 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

4. Informacje o szkołach w placówce:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakładzie Poprawczym w Kcyni prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:
Stolarz (752205)

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zakładzie Poprawczym w Kcyni prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:
Stolarz (752205)
Ślusarz (722204)

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakładzie Poprawczym w Kcyni

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Zakładzie Poprawczym w Kcyni

5. Informacje o internacie w placówce:

Internat funkcjonuje całodobowo w niedziele, w poniedziałki i soboty w godzinach od 14.00 do 8.00 dnia następnego, od wtorku do piątku w godzinach od 15.00 do 8.00 dnia następnego. Osobą zarządzającą internatem jest kierownik internatu. Internat dysponuje pięcioma grupami wychowawczymi o łącznej pojemności do pięćdziesięciu wychowanków. Główne zadania internatu to zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej, tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie, tworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanków, wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych, wyrabianie zaradności życiowej wychowanków ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich samodzielność w działaniu, metodyczna resocjalizacja zgodna z Indywidualnym Planem Resocjalizacji.