O PLACÓWCE

1. Informacje o placówce:

Zakład Poprawczy w Kcyni jest placówką dla chłopców. W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego.

Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

2. Organizacja placówki:

Strukturę organizacyjną zakładu określają przepisy §15, §16, §32, §34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487). Podległość służbową w Zakładzie Poprawczym w Kcyni przedstawia graficznie poniższy schemat.

3. Informacje o nadzorze nad placówką:

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.), sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

4. Informacje o szkołach w placówce:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakładzie Poprawczym w Kcyni prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:
Stolarz (752205)

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zakładzie Poprawczym w Kcyni prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:
Stolarz (752205)
Ślusarz (722204)

5. Informacje o internacie w placówce:

Internat funkcjonuje całodobowo w niedziele i święta, w poniedziałki i soboty w godzinach od 14.00 do 8.00 dnia następnego, od wtorku do piątku w godzinach od 15.00 do 8.00 dnia następnego. Osobą zarządzającą internatem jest kierownik internatu. Internat dysponuje pięcioma grupami wychowawczymi o łącznej pojemności do pięćdziesięciu wychowanków. Główne zadania internatu to zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej, tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie, tworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanków, wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych, wyrabianie zaradności życiowej wychowanków ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich samodzielność w działaniu, metodyczna resocjalizacja zgodna z Indywidualnym Planem Resocjalizacji.